Znalecký posudok » » » » » Odborné stanovisko » » » » » Odborné vyjadrenie


Kontakt :

Ing. Viliam Letavay
Francisciho 21/5
971 01 Prievidza

tel.:
0905 652 473

e-mail :
viliam.letavay@vftech.sk

Znalecká činnosť v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z.

Som znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti Slovenskej republiky pre
odbor 100000 Elektrotechnika
odvetvia 100200 Elektronika
100700 Odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky

Ako znalec vykonávam svoju činnosť pre :
- orgány verejnej moci
- právnické osoby
- fyzické osoby
Účel znaleckých posudkov je vo väčšine prípadov :
- stanovenie všeobecnej hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky
  • predaj a kúpa zariadenia
  • občiansko-právne konanie ( vysporiadanie BSM, dedičské konanie a pod. ... )
  • zriadenie záložného práva
  • exekučné konanie
  • nepeňažný vklad do spoločnosti
  • oceňovanie časti podniku, ...
- stanovenie výšky škody ( poistné udalosti, trestné konanie a pod. ... )
- reklamačné konania
- zisťovanie stavu zariadení, príčin porúch a havárii

Copyright © 2016 Letavay. All rights reserved.