Znalecký posudok » » » » » Odborné stanovisko » » » » » Odborné vyjadrenie

Znalecká činnosť v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z.

Znalec vykonáva svoju činnosť pre :
- orgány verejnej moci
- právnické osoby
- fyzické osoby
Účel znaleckých posudkov je vo väčšine prípadov :
- stanovenie všeobecnej hodnoty zariadení
  • predaj a kúpa zariadenia
  • občiansko-právne konanie ( vysporiadanie BSM, dedičské konanie a pod. ... )
  • zriadenie záložného práva
  • exekučné konanie
  • nepeňažný vklad do spoločnosti
  • oceňovanie časti podniku, ...
- stanovenie výšky škody ( poistné udalosti, trestné konanie a pod. ... )
- reklamačné konania
- zisťovanie stavu zariadení, príčin porúch a havárii

Copyright © 2016 Letavay. All rights reserved.